tisdag 28 juni 2011

Lobbyepostbrev mot införandet av EU-skatt skickat till riksdagsledamöter – åtta återkom med positiv respons

Den 23 maj 2011 skickade vi följande epost till 329 ledamöter av riksdagen.
”Hej riksdagsledamot
Vi skriver till dig för att göra dig medveten om en kommande politisk fråga. I slutet av juni, alltså kommande månad, skall EU-kommissionen presentera ett formellt förslag om att införa en EU-skatt (missledande kallat ”EU:s egna resurser” eller ”EU:s egna medel”). Den exakta utformningen av förslaget är inte känt i dagsläget, men syftet är farligt enkelt: EU vill köra över medlemsstaterna genom att få en direkt inkomstkälla till EU:s kassakista.
Det är sagt att denna skatt skall vara ”skatteneutral”, att den inte skall öka skattebördorna på EU-ländernas medborgare, men basfakta inom ekonomi säger en annan sak. Vilken ny skatt som helst, vare sig det är genom moms, på flygtrafik eller inom banksektorn, kommer sist och slutligen att betalas av den enskilde.
Vi tror att denna skatt bara kommer att öka skattebördan för folken genom att de måste betala dubbla räkningar. EU:s budget har ofta kritiserats både för slöseri och dåligt utfall. Vi behöver inte en EU-skatt, vi behöver bättre kontroll av den nuvarande EU-budgeten.
Dessutom, av princip, är vi av den uppfattningen att EU skall styras av medlemsländerna, inte det motsatta. Därför skall inte den Europeiska unionen ha rätten att beskatta medborgarna i medlemsstaterna.
Förslaget om EU-skatt har vissa starka anhängare i Sverige, bland annat EU-parlamentariker Göran Färm (S). Det är viktigt att ta debatten med honom samt upplysa allmänheten i denna fråga.
Var finns det folkliga kravet och stödet för införandet av en EU-skatt? Framförs det i insändarspalterna eller bland kraven i demonstrationståg? Motioneras det om frågan till partiernas stämmor, kongresser och landsmöten?
Svaret är nej. Detta förslag är ett typiskt exempel på ett ”uppifrånförslag” från EU-parlamentets federalistiska majoritet. Även om denna majoritet ställt kravet i mer än tio år har det inte framförts eller debatterats ens i valrörelserna till EU-parlamentet. Sådana här dåligt förankrade förslag gynnar inte precis folkens syn på EU som ett elitprojekt och Brysselstyre.
Vi ber dig att göra vad du kan för att opponera dig mot idén om införandet av en EU-skatt.
Kommittén mot införandet av en EU-skatt”

Reaktioner:
Totalt har åtta riksdagsledamöter har återkommit.

En moderat ledamot, Karl Sigfrid, återkom med en fråga om EU-skatten och fick material sig tillsänt. Han var intresserad av att länka till det.
Fyra andra riksdagsledamöter för Moderaterna, Jan Ericson, Henrik Ripa, Elisabeth Svantesson och Susanna Haby har epostat tillbaka och klart meddelat att de motsätter sig införandet av en direkt EU-skatt.

Eva Adolfsson Elgestam (S) har också svarat och skriver citat: “Vi socialdemokrater bestrider varje gång frågan om gemensam skatt inom olika sektorer och hävdar att det är en nationell angelägenhet.”
Ett mycket bra svar. Vi får nu hoppas att hon och hennes meningsfränder inom S kan stå emot EU-parlamentariker Göran Färm (S) som driver just införandet av EU-skatt.

Jonas Sjöstedt (V) svarar citat: ”Jag är helt enig med er.”

Från Miljöpartiet har Helena Leander svarat. Hon skriver bland annat citat:
”Som miljöpartist är min grundinställning att beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Det innebär att jag tycker att EU ska ta det försiktigt med att lägga sig i medlemsländernas beskattning. Därför sa jag nej till EU-kommissionens förslag om gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) när den subsidiaritetsprövades i skatteutskottet häromveckan. Däremot ser jag att vissa frågor är genuint gränsöverskridande och därför kan kräva ett visst mått av överstatlighet. Klimatfrågan är en typisk sån fråga, där enskilda medlemsländers beslut att göra eller inte göra något åt sina utsläpp inte bara påverkar det egna landet utan också i högsta grad andra länder. I såna lägen tycker jag att det är befogat att EU t ex beslutar att alla medlemsländer måste införa en koldioxidskatt som lägst uppgår till en viss nivå. Dessa skatteintäkter går dock fortfarande till de enskilda medlemsländerna.”

Vi tackar för de positiva svaren och kan konstatera att dessa riksdagsledamöter bör sändas en god tanke. Vi hoppas nu att de får sina partier med sig på den linje de förespråkar.
Vi har däremot inte fått in några reaktioner från någon riksdagsledamot som representerar KD, FP och C. Vad tycker de i frågan om införandet av en direkt EU-skatt?

söndag 26 juni 2011

En intressant nyhet från toppmötet – om ett stort medlemsland som stenhårt tar sina nationella intressen till vara

Undertecknad har många gånger i EU-parlamentet hört federalister tala om att det viktiga är en persons kompetens, inte personens nationella tillhörighet när tjänster skall besättas i EU:s institutioner.
Men på toppmötet torsdag-fredag manifesterades återigen att det nationella intresset väger tyngre, i alla fall hos en del medlemsstater.
Den mest oberoende EU-institutionen skall vara Europeiska Centralbanken (ECB). Men när nu fransmannen J-C Trichet avgår i höst och ersätts av Italiens nuvarande riksbankschef M Draghi skulle det inte längre finnas någon fransman i ECB:s ledning. Det kunde inte Frankrike acceptera. Däremot skulle Italien ha två representanter där då B Smaghi har suttit i ledningen sedan 2005. Frankrike ville därför att Smaghi skulle avgå, men han vägrade. Men på toppmötets andra dag ringde B Smaghi EU-president Van Rompuy och meddelade att han avgick ”frivilligt”.
Frankrike får nu in en ny medlem i ECB-ledningen. Smaghi skall dock inte ha gått lottlös ur striden. Han skall tydligen få överta M Draghis post som Italiens riksbankchef.
Helt klart är att EU-president Van Rompuy sidosatt ECB:s ”oberoende” och kokat ihop en kompromiss mellan Frankrike och Italien. Som vanligt kan konstateras att de stora länderna kan göra som de behagar inom EU:s institutioner och talet om att ”se till hela Europas intressen” bara är tomt prat.
Jan A Johansson