fredag 29 juni 2012

EU-parlamentets federalister vill ha EU-skatt – del II

Åter till när EU-parlamentet röstade om Podimatabetänkandet (A7-0154/2012) om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner onsdagen den 23 maj 2012 i Strasbourg.
Det var fem stycken omröstningar med namnupprop (ONU) där jag menar att en svensk EU-kritiker bör ha röstat annorlunda än de EU-kramande federalisterna som utgör huvuddelen av EU-parlamentarikerna.

1. I första ONU röstade man om ändringsförslag 40 att förkasta EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner.
Om man är emot en EU-skatt på finansiella transaktioner bör man ha röstat ja.
Totalt röstade 112 ledamöter ja till att förkasta förslaget, 557 röstade nej och sju lade ned sina röster.
Den konservativa ECR-gruppen fanns enhälligt bland de som ville förkasta förslaget, i övrigt var det små minoriteter från nästan alla grupper som röstade ja.

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M) (röstade först nej men anmälde felröstning), Hökmark (M), Svensson (KD).
Nej: Wikström (FP), Gustafsson (V), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Schlyter (MP).
Frånvarande: Ibrisagic (M) (kom försent)

2. Nästa intressanta ONU för en EU-kritiker var om ändringsförslag 38 från Marta Andreasen (engelska UKIP) som föreslog tillägget: “Alla intäkter från en skatt på finansiella transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av denna skatt får öronmärkas för EU:s budget.”
Till detta röstade 176 ledamöter ja, 479 nej och 18 lade ned sina röster.
Det verkar som hela den gröna/regionalistiska gruppen med 43 ledamöter röstade fel när de röstade ja till förslaget. 29 av dem har i efterhand anmält felröstning till nej. Förutom ECR-gruppen utgjordes ja-röstarna av små minoriteter i grupperna.

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Gustafsson (V), Hedh (S), Ulvskog (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Schlyter (MP).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Westlund (S).
Frånvarande: Ibrisagic (M) (kom försent)

3. Ändringsförslag 36 var också från Marta Andreasen (engelska UKIP). Det föreslog följande tilläggstext: “(1a) Alla villkor och bestämmelser som rör medlemsstaternas beskattning kräver enhällighet i rådet. Befogenheten att ta ut skatter hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet och befogenheten att besluta om hur skatterna ska fördelas hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet.”
Ja till detta förslag röstade 137 ledamöter, nej röstade 526 medan 15 ledamöter lade ned sina röster.

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Gustafsson (V), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S), Lövin (MP), Schlyter (MP).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Svensson (KD), Andersdotter (PP), Engström (PP).
Frånvarande: Ibrisagic (M) (kom försent)

4. Ändringsförslag 41 kom från Wolf Klinz (tyska FDP) i liberala ALDE-gruppen. Det föreslogs ett tillägg som löd som följer: „(18a) Kommissionen bör även undersöka alternativa lösningar, t.ex. möjligheten att införa en skatt med Förenade kungarikets stämpelskatt som förlaga, med en utökad omfattning som inbegriper aktier, obligationer och derivat.“
Stämpelskatten har sett som en något mildare form av EU-skatt att kunna pressa igenom även om det förslaget också har fått kritik för att ha snedfördelade effekter.
Detta förslag röstades ned med 260 ja-röster mot 351 nej-röster och 72 nedlagda röster. Förslaget hade dock stöd av stora majoriteter i den liberala ALDE-gruppen och iden kristdemokratiska PPE-gruppen.
Undertecknad är av den meningen att man även här som EU-kritiker skall rösta nej.

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Färm (S), Hedh (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S).
Nej: Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Svensson (KD), Ludvigsson (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Schlyter (MP).
Avstår: Gustafsson (V).
Frånvarande: Ibrisagic (M) (kom försent)

5. Till sist var det ONU på den antagna texten i dess helhet.
Resolutionstexten antogs med 487 ja-röster mot 152 nej-röster och 46 nedlagda röster.
Nej-rösterna kom från ECR-gruppen samt en majoritet av ALDE-gruppen samt små minoriteter i övriga grupper. Ja-röstarna utgjorde av PPE-gruppen, socialist och demokratgruppen S&D samt gröna/regionalistiska Verts/ALE-gruppen.

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Gustafsson (V), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S) (anmälde i efterhand att han skulle ha röstat ja), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Schlyter (MP).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Svensson (KD).
Frånvarande: Ibrisagic (M) (kom försent)

En EU-kritiker borde i de fem ONU ovan ha röstat ja-ja- ja-nej-nej. Den sista omröstningen är dock egentligen viktigare än de andra då den handlar om helheten.

I en EU-kritisk tabell över hur „EU-kritiska“ de svenska EU-parlamentarikerna är genom denna fråga finner man följande:
3 poäng får MP, M och KD.
2 poäng får V, PP, C, Paulsen (FP), Schmidt (FP), Hedh (S), Ludvigsson (S) (dock kan han ha röstat fel på ändringsförslag 41 utan att anmäla det efteråt), Ulvskog (S).
1 poäng får Wikström (FP), Färm (S), Nilsson (S), Westlund (S).
Anmärkning för att ha missat omröstningen: Ibrisagic (M).

De som ligger på 1 poäng är uttalade “EU-kramare”, vilket visar att resultatet inte är förvånande. Piratpartiet (PP) har ingen politik på detta område. De följer den Gröna gruppen som är för EU-skatten. Att PP hamnar på 2 poäng är en ren slump. Den gröna gruppen röstade fel i en ONU och de flesta av deras ledamöter anmälde felröstning efteråt, men det har PP säkerligen missat eftersom de inte har något engagemang i frågan.

I övrigt när det gäller tal och röstförklaringar under debatten finns följande inlägg i debattprotokollet från denna dag:

Tal
Olle Schmidt (FP):
„Herr talman, ärade minister och kommissionär! Det är inte konstigt att många medborgare i Europa är upprörda över bankernas lomhördhet inför krav på måttlighet och rim och reson vad gäller ersättningar och risktagande. En transaktionsskatt är emellertid inte svaret på medborgarnas ilska. Det är en dålig skatt som riskerar att öka utgifterna för vanliga bankkunder, försvåra för investeringar i Europa, skada tillväxten och därigenom riskera jobben. Jag tror dessutom att beräkningen av intäkterna är osäker.
I 40 år har detta förslag diskuterats, och det har införts en gång i Europa, i mitt hemland Sverige. Resultatet blev att huvuddelen av aktiehandeln flyttade från Stockholm till London. Om en transaktionsskatt ska införas, måste den införas globalt eller åtminstone inom hela EU. Dock tycker jag att den finansiella sektorn ska bidra med mer skatteintäkter. En bättre modell är till exempel att införa en stabilitetsavgift för alla banker.
För att göra en mycket kort sammanfattning: Jag tycker att banksektorn och den finansiella sektorn ska betala skatter. Det är inte ett problem för mig, men detta är en dålig skatt som kommer att vara kontraproduktiv. Mr Commissioner, try again, make a new effort.”
(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)

Arlene McCarthy (brittiska New Labour), “blue-card question”:
“Mr Schmidt, would you not accept that the design of the FTT is fundamental, and therefore would you not accept that the Swedish model failed because it was based on the residence principle, which we are correcting by putting in the issuing principle, and that this is why there was relocation outside Sweden?”

Olle Schmidt (FP), “blue-card answer”:
“Yes, Mrs McCarthy, but you do not know how that is going to work in practice. You do not know that because it is open to question; you may argue, but it is open to question. There are too many questions here. The Minister said that in her introductory remarks. Why cannot we be sure whether this is a good tax or is a counterproductive tax?
Mrs McCarthy, I think I pay more taxes than you have done. I am prepared to pay more taxes but they have to be fair and they have to be good taxes. This is a bad solution.”

Gunnar Hökmark (M) (som talade på engelska)::
“Mr President, there are a number of reasons for Parliament to vote against the financial transaction tax. Firstly, Sweden tried this in the 1980s and it failed. It undermined Swedish financial markets and the City of London gained. It also caused more speculation, and all the experience shows that it did not help. Also, this was at a time when the financial markets were less global and less mobile. Now, the opposite is true.
Secondly, even the Commission recognises that the financial transaction tax will lead to less growth. The discussion is about how much less growth, but it will give less growth, which is contrary to what Europe needs today. We need more growth and we need reforms that support economic growth and dynamic financial markets in Europe.
Thirdly, the financial transaction tax is not providing us with new money. It will be paid by customers – those who are going to invest and those who trust in their future pension schemes. It will be paid by all of us, because there are no taxes paid by anyone apart from the citizens of Europe. This tax will not help in the Europe of today, so we should vote ‘no’.”

Röstförklaringar
Svenska S, V samt KD lämnade in röstförklaringar. När det gäller röstförklaringarna från S och V svänger de sig om sina ja-röster och hävdar att kommande process kommer att leda till att det blir en finansiell transaktionsskatt som just de vill ha den. Men i princip legitimerar de den EU-skatt som den EU-federalistiska majoriteten i EU-parlamentet vill ha.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (samtliga S), skriftlig:
„Finanssektorn är underbeskattad. Den har en skattefördel av att vara undantagen moms som enligt EU-kommissionen motsvarar ca 0,11-0,17 procent av BNP. Resultatet blir en snedfördelning av resurser. Riskkapital som borde hamna i andra sektorer används i stället på ett mindre samhällsnyttigt vis av finansföretagen.
Det finns alltjämt många frågetecken kring denna skatt, men det är ändå rimligt att se den som ett av de alternativ som bör finnas med i den fortsatta debatten om hur underbeskattningen av finanssektorn ska rättas till.
Om en transaktionsskatt ska införas måste den tydliga inriktningen vara att detta ska ske på global nivå. Möjligheten att EU går före ska inte avfärdas, men detta ska i så fall i första hand ses som ett steg på vägen mot en global skatt.
Vad vi idag tagit ställning till är inte någon EU-skatt, utan ett ramverk för transaktionsbeskattning där skattekompetensen helt och hållet stannar på det nationella planet. Att flytta skattekompetens till EU-nivån är för vår del uteslutet.
Dagens omröstning har i allt väsentligt handlat om transaktionsskatten som sådan, inte om hur de nationella intäkterna ska användas. Intäktsaspekterna hanteras separat i andra politiska processer.“

Mikael Gustafsson (V), skriftlig:
“Jag har röstat för betänkandet. Det är viktigt att införa skatt på finansiella transaktioner. De avreglerade finansmarknaderna är en av huvudorsakerna till den globala ekonomiska krisen. Jag anser att betänkandet kunde ha gått längre både vad gäller omfattningen och skattesatsernas storlek. Jag hade också velat se tydligare formuleringar om att intäkterna ska används till bistånd, miljöinsatser och sociala projekt i utvecklingsländerna.
Vidare hade jag även gärna sett kompletterande skattesatser i händelse av snabba och ökande finansiella transaktionsrörelser genom användande av automatiska skattesatser kopplade till takten på de finansiella rörelserna. Men eftersom ett införande av denna skatt ändå är ett steg i rätt riktning har jag röstat ja.
Avslutningsvis vill jag understryka att jag, till skillnad från vad som framförs i betänkandet, inte anser att skatteintäkterna ska gå till EU:s budget, utan fördelas till medlemsstaterna.“

Alf Svensson (KD), skriftlig:
„När Europaparlamentet i dag röstade om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner valde jag att rösta emot. Det är mer än förbluffande att en majoritet av Europaparlamentets ledamöter hyser tilltro till en ”skatt på finansiella transaktioner”, som förfäktas i betänkandet om införandet av en financial transaction tax (FTT).
Inställningen har under gånget år förändrats dramatiskt bland partigrupper och ledamöter. Föreställningen att en FTT skulle inbringa summor med vars hjälp i stort sett alla ekonomiska bekymmer kan lösas, har bitit sig fast och framstår som nära nog parodisk. Det är angeläget att erinra om att en Tobinskatt prövats i Sverige och bevisats vara till förfång. Transaktioner flyttas från Sverige. Det är också – en självklarhet – angeläget att understryka att kostnaden för FTT drabbar den allmänna konsumenten och att ekonomisk tillväxt hämmas.“

Sammanställt av Jan A Johansson