söndag 29 september 2013

EU-parlamentet vill militarisera EU

EU-parlamentet debatterade Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013) om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter onsdagen den 11 september 2013. Dagen efter röstade de igenom betänkandet på sessionen. Det var endast en resolution utanför lagstiftningen men den är mycket intressant utifrån att den ger en bild av EUI-federalisternas ambitioner på det militära området. Den antagna resolutionstexten talar för sig självt. Betänkandet är mycket långtgående i sina ambitioner att militarisera EU och EU-budgeten. Otvivelaktigt en mycket kontroversiella fråga i de alliansfria EU-länderna.
Alla punkter från betänkandet som återges nedan antogs av EU-parlamentet även om det var totalt 14 omröstningar med namnupprop (ONU) inklusive den om texten i dess helhet.

Utvalda delar av texten i betänkandet
Punkt 4. Europaparlamentet påminner om att EU i fördraget uppmanas att verka för en gradvis utformning av en gemensam försvarspolitik för unionen som kan leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet påminner vidare om medlemsstaternas skyldigheter enligt klausulen om ömsesidigt försvar.
(Ingen ONU. Antagen.)

Punkt 5. Europaparlamentet upprepar sin starka oro över de ständiga och icke samordnade nedskärningarna i de nationella försvarsbudgetarna, något som bromsar arbetet för att täppa till luckor i kapaciteten och undergräver trovärdigheten för GSFP. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna kraftfullt att hejda och vända denna oansvariga utveckling och att intensifiera insatserna på nationell nivå och EU-nivå för att begränsa konsekvenserna genom ökat samarbete samt sammanslagning och gemensamt utnyttjande.
(Antagen – 431 ja-röster, 170 nej-röster, 26 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Ludvigsson (S).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Färm (S), Hedh (S), Nilsson (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Avstår: Ulvskog (S).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 15. Europaparlamentet efterlyser ännu en gång ett fullfjädrat operativt högkvarter för EU inom Europeiska utrikestjänsten, om nödvändigt genom permanent strukturerat samarbete. Parlamentet betonar att högkvarteret bör ha en civil-militär struktur och vara ansvarigt för planering och ledning av EU:s civila uppdrag och militära insatser, med separata civila och militära befälsordningar.
(Ingen ONU. Antagen.)

Punkt 23. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att undersöka hur den politiska beslutsprocessen på EU-nivå och nationell nivå skulle kunna rationaliseras, så att begreppet snabbinsats gör skäl för sitt namn. Parlamentet insisterar på att det måste till politisk vilja för att utmaningarna ska kunna mötas. Parlamentet uppmuntrar till en reflektion om möjliga förenklade förfaranden för att sätta in stridsgrupper under begränsade tidsperioder, förutsatt att vissa tydligt definierade och överenskomna villkor är uppfyllda, såsom en specifik förfrågan från FN.


Punkt 23 – första delen:
Första delen av omröstningen om punkt 23: Hela texten utom orden "och nationell nivå".
(Antagen. 510 ja-röster, 89 nej-röster, 29 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Andersdotter (PP), Engström (PP).
Nej: Hedh (S), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Avstår: Ulvskog (S).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 23 – andra delen:
Första delen av omröstningen om punkt 23: Hela texten utom orden "och nationell nivå". I andra delen röstades det om att inkludera dessa ord.
(Antagen. 427 ja-röster, 154 nej-röster, 33 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).
Nej: Johansson (C), Ibrisagic (M), Hedh (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 25. Europaparlamentet påpekar att alla kostnader som inte är kopplade till militära insatser, såsom kostnader för förberedelser av stridsgrupperna och för deras beredskap, får bäras av EU:s budget.
(Antagen. 437 ja-röster, 160 nej-röster, 24 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S).
Nej: Johansson (C), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Hedh (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Avstår: Ulvskog (S).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 27. Europaparlamentet påminner om Europeiska försvarsbyråns uppdrag och uppgifter enligt artiklarna 42.3 och 45 i EU-fördraget, i synnerhet byråns viktiga roll för att utveckla och genomföra en europeisk kapacitets- och rustningspolitik, harmonisera operativa behov, föreslå multilaterala projekt, samordna medlemsstaternas program, stärka den industriella och teknologiska basen för det europeiska försvaret samt förbättra de militära utgifternas verkan. Mot bakgrund av försvarsbyråns stora fokus på kostnadseffektivitet uppmanas medlemsstaterna kraftfullt att förse den med tillräckliga resurser för att den ska kunna uppnå sin fulla potential. Parlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga representanten att lägga fram förslag om att finansiera byråns personal- och driftskostnader ur EU-budgeten.

(Ingen ONU. Antagen.)

Punkt 34. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg (UAV) eller resurser för strategiska luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att utforska alternativen för att utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen till synergieffekter för försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena civilskydd och gränsövervakning.
(Antagen. 432 ja-röster, 164 nej-röster, 27 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Hedh (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 35. Europaparlamentet understryker behovet av en gemensam europeisk strategi för att utveckla system för fjärrstyrda MALE-luftfartyg (Medium Altitude Long Endurance), och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta en innovativ strategi för att uppnå denna ambition.
(Antagen. 441 ja-röster, 160 nej-röster, 24 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Hedh (S), Ulvskog (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).
Ulvskog (S) avstod, men anmälde efteråt att hon avsett att rösta nej.

Punkt 40. Europaparlamentet finner det djupt beklagligt att de nationella budgetarna för försvarsforskning minskar och att denna forskning för det mesta är uppsplittrad efter nationella skiljelinjer. Parlamentet påpekar vilken potential EU har att tillföra ett väsentligt mervärde genom den europeiska samarbetsramen och att skapa större synergieffekter mellan försvarsrelaterad och civil säkerhetsforskning. Parlamentet lyfter i synnerhet fram behovet att fokusera på investeringar i nyckeltekniker såsom robotteknik och nano- och mikroelektronik, och att se till att de medel som EU satsar på dessa områden kommer till nytta även för försvarets behov.
(Antagen. 417 ja-röster, 169 nej-röster, 31 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Färm (S), Nilsson (S), Hedh (S), Ulvskog (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Avstår: Ludvigsson (S).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 45. Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. Detta skulle kunna bli en modell för EU:s budgetstöd till andra GSFP‑strukturer, såsom Europeiska försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum. Parlamentet vill se en vidareutveckling av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära befälhavare.

Punkt 45 – första delen:
Första delen av omröstningen om punkt 45: Hela texten utom orden "och tillhandahalla finansiering … och EU:s satellitcentrum"
(Antagen. 494 ja-röster, 91 nej-röster, 35 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Engström (PP).
Nej: Johansson (C), Hedh (S), Gustafsson (V).
Avstår: Andersdotter (PP), Lövin (MP).
Närvarande men ej röstat: Ulvskog (S).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 45 – andra delen:
Första delen av omröstningen om punkt 45: Hela texten utom orden "och tillhandahalla finansiering … och EU:s satellitcentrum". I andra delen röstades de tom att inkludera dessa ord.
(Antagen. 419 ja-röster, 162 nej-röster, 27 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Hedh (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Avstår: Ulvskog (S).
Närvarande men ej röstat: Ibrisagic (M).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).
Ulvskog (S) röstade ja, men anmälde efteråt att hon avsett att avstå.

Punkt 54. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt steg i riktning mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet med denna resolution. Parlamentet uppmuntrar de medlemsstater som så önskar att vid behov gå vidare, i överensstämmelse med artiklarna 42.6 och 46 i EU-fördraget om permanent strukturerat samarbete, liksom artikel 44. Om sådana samarbetsformer inleds anser parlamentet att de först och främst bör bygga på de deltagande medlemsstaternas vilja att ta sitt ansvar inom världssamfundet och göra EU bättre rustat för krishanteringsinsatser.
(Ingen ONU. Antagen.)

Punkt 55. Europaparlamentet anser därför att ett permanent strukturerat samarbete bör omfatta i synnerhet följande punkter, som syftar till att öka den operativa effektiviteten:
·                                        Inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU.
·                                        Gemensam finansiering av snabbinsatser med hjälp av EU:s stridsstyrkor.
·                                        Ett åtagande om att bidra till stridsgruppernas tjänstgöringslistor, med harmoniserade insatsregler och rationaliserade beslutsförfaranden.
(Ingen ONU. Antagen.)

Punkt 56. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna också behöver stärka sina åtaganden med avseende på kapacitetsuppbyggnad, särskilt genom sammanslagning och gemensamt utnyttjande, men att maximal flexibilitet och öppenhet för deltagande behöver bevaras, i syfte att få ut så mycket som möjligt av olika bilaterala, regionala eller multilaterala synergier. Parlamentet anser dock att ett avtal om permanent strukturerat samarbete bör omfatta åtminstone åtaganden om
·                                        strukturerad samordning av försvarsplaneringen,
·                                        gemensam utvärdering och översyn av kapacitetsuppbyggnaden, och
·                                        ökad finansiering till Europeiska försvarsbyrån.

Punkt 56 – första delen:
Första delen av omröstningen om punkt 56: Hela texten utom orden "okad finansiering till Europeiska forsvarsbyran".
First part of the vote at point 56: Text as a whole excluding the words ‘increased funding for the EDA’.
(Antagen. 471 ja-röster, 109 nej-röster, 44 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Engström (PP).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Gustafsson (V).
Avstår: Andersdotter (PP), Lövin (MP).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 56 – andra delen:
Första delen av omröstningen om punkt 56: Hela texten utom orden "ökad finansiering till Europeiska forsvarsbyran". I andra delen röstades det om att inkludera dessa ord.
(Antagen. 405 ja-röster, 185 nej-röster, 30 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 57. Europaparlamentet konstaterar att fördraget tydligt anger att permanent strukturerat samarbete ska inrättas inom unionens ramar, och att den allra största delen av den verksamhet som utvecklas inom detta samarbete därför kan få tillgång till finansiering ur EU:s budget på samma villkor som annan EU-verksamhet, i enlighet med artikel 41 i EU‑fördraget.

Punkt 57 – första delen:
Första delen "Europaparlamentet konstaterar ... unionens ramar".
(Antagen. 475 ja-röster, 111 nej-röster, 37 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD) Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Gustafsson (V).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Punkt 57 – andra delen:
Andra delen "och att den allra ... i EU-fordraget".
(Antagen. 386 ja-röster, 190 nej-röster, 34 nedlagda röster.)

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Närvarande men ej röstat: Svensson (KD).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Antagandet av resolutionen i dess helhet
Resolutionen i dess helhet antogs genom ONU med 403 röster för, 178 mot och 33 nedlagda röster. Vilka som röstade för respektive mot följde i stora drag hur man röstat i delomröstningarna ovan.
Ja röstade kristdemokraterna (EPP), en stor majoritet av liberalerna (ALDE) och en stor majoritet av socialdemokraterna (S&D).
Nej röstade en stor majoritet av de konservativa (ECR), den gröna/regionalistiska gruppen, de vänsterinriktade (GUE/NGL), de flesta av de EU-kritiska (EFD) och de flesta av de grupplösa ledamöterna.

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Hedh (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Avstår: Ulvskog (S).
Frånvarande: Fjellner (M), Hökmark (M), Westlund (S), Schlyter (MP).

Ingen svensk ledamot talade i debatten på onsdagen den 11 september. Inga röstförklaringar inlämnades heller från svenska ledamöter efter moröstningen på torsdagen den 12 september.
Samtliga svenska ledamöter utom Engström (PP) var säkerligen medvetna om vad de röstade om. Engström tillfrågades av rapportförfattaren på lördagen den 14 om hur han röstat och Engström hade ingen aning om frågan. Han följer sin grupp rakt av.
Tidigare när Maj Britt Theorin (S) satt i EU-parlamentet brukade hon lägga ändringsförslag i dessa frågor i intresse för de alliansfria medlemsländerna. När hon har lämnat är det ingen svensk ledamot som verkar bry sig längre.

Poängräkning på de svenska ledamöterna:
Den viktigaste omröstningen var hur man röstade på resolutionen i dess helhet.
Då röstade alltså följande ja; Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S).
Medan de följande röstade nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Hedh (S), Andersdotter (PP), Engström (PP), Lövin (MP), Gustafsson (V).
Ulvskog (S) fegade ur genom att avstå.

Nedan på de tretton delomröstningarna före slutomröstningen hur många gånger de röstade ja;
Wikström (FP) – 13 gånger
Svensson (KD) – 12 gånger
Corazza Bildt (M) – 11 gånger
Ibrisagic (M) – 9 gånger
Ludvigsson (S) – 8 gånger
Nilsson (S) – 7 gånger
Färm (S) – 6 gånger
Paulsen (FP) – 4 gånger
Schmidt (FP) – 4 gånger
Engström (PP) – 4 gånger
Andersdotter (PP) – 2 gånger
Ulvskog (S) – 2 gånger
Johansson (C) – 1 gång
Lövin (MP) – 1 gång
Gustafsson (V) – 0 gånger
Hedh (S) – 0 gånger


Nedan på de tretton delomröstningarna före slutomröstningen hur många gånger de röstade nej;
Gustafsson (V) – 13 gånger
Hedh (S) – 13 gånger
Johansson (C) – 12 gånger
Lövin (MP) – 10 gånger
Paulsen (FP) – 9 gånger
Schmidt (FP) – 9 gånger
Engström (PP) – 9 gånger
Andersdotter (PP) – 9 gånger
Nilsson (S) – 6 gånger
Färm (S) – 6 gånger
Ulvskog (S) – 6 gånger
Ludvigsson (S) – 4 gånger
Ibrisagic (M) – 3 gånger
Corazza Bildt (M) – 2 gånger
Wikström (FP) – 0 gånger
Svensson (KD) – 0 gånger


Sammanställt av Jan Å Johansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar